O nama / About us

Geopoetika je osnovana krajem 1993. godine, a prve knjige su objavljene sledeće godine kada je i bilo prvo zvanično i izuzetno uspešno predstavljanje ove nove izdavačke kuće na Sajmu knjiga u Beogradu. Nastala u vreme sankcija i zatvorenosti naše zemlje, Geopoetika se odmah nametnula čitaocima i čitavoj kulturnoj javnosti plasmanom duhovne tolerancije, izdavanjem kapitalnih intelektualnih izdanja i autora, ozbiljnošću u radu, izboru najstručnijih saradnika. Za kratko vreme Geopetika je, iako spada u red malih izdavačkih kuća, postala jedna od najuglednijih, dokazujući da kvantitet, odnosno broj objavljenih naslova nisu merilo kvaliteta i uspeha. U dvadesetak edicija ove izdavačke kuće mogu se, pored beletristike, naći knjige iz oblasti istorije, teorije umetnosti, rokenrola, arheologije, psihologije…

Za svoja izdanja, Geopoetika je (odnosno njeni saradnici) dobila gotovo sve najznačajnije književne nagrade i priznanja. Budući da je težište kuće na stranoj literaturi, naročito kada je pitanju beletristika, izuzetno je značajno da su ta izdanja više puta bila nagrađivana Nagradom “Miloš Đurić”. Nagradu za najboljeg izdavača i nagradu novinara izveštača kulturnih rubrika na Sajmu knjiga u Beogradu Geopoetika je dobila 2018, 2016 i 2008. godine. Izdvajamo i Međunarodnu nagradu za izvrsnost za 2017. godinu u kategoriji Preduzimljivost u književnom prevođenju (The Literary Translation Initiative Award) koju dodeljuje žiri Sajma knjiga u Londonu i Udruženje izdavača Ujedinjenog kraljevstva. Potvrđujući se iz godine u godinu profesionalnošću i doslednošću u izboru knjiga, autora i saradnika, sa iznijansiranom merom u povezivanju elitnog i komercijalnog, Geopoetika je stekla veliki krug svojih poštovalaca i čitalaca.

Tvorac samog pojma “geopoetika” je Kenet Vajt (Keneth White) profesor na pariskoj Sorboni, pesnik, esejista, putopisac, filozof, dobitnik najvećih francuskih nagrada. Kruna i prirodni zbir Vajtovog celokupnog dela materijalizovan je 1989. godine osnivanjem Međunarodnog instituta za geopoetiku u Trebordenu, Francuska. Ovo duhovno udruženje okuplja poznate svetske autore iz raznorodnih disciplina: publiciste, geografe, arheologe, pisce, sociologe, slikare, biologe i filozofe koji svoje radove na temu geopoetike objavljuju u godišnjaku “Sveske geopoetike”. Uz to se organizuju seminari, kolokvijumi i izložbe. Geopoetika nije škola ni pesnički manifest, već novo kulturno polje, novi vid doživljavanja sveta, čoveka i umetničkog stvaranja. Ona iznalazi u književnosti zaboravljenu moć čitanja sveta, daje primarni značaj odnosu čoveka-stvaraoca i planete zemlje na kojoj živi, osvetljava spoj geografije, prostora u kosmičkom značenju te reči i poetike kao univerzalne svesti u toj kosmičnosti. Beogradska Geopoetika povezana je sa Međunarodnim institutom za geopoetiku samo u shvatanju savremene kulture i u tom smislu je potpuno samostalna. Kao nova kulturna oblast, geopoetika određuje koje će autore i dela objaviti beogradski izdavač.

The Geopoetika publishing house was founded at the end of 1993. The following year, it published its first books and made its first official and highly successful appearance at the Belgrade Book Fair. Created in times of sanctions and closed borders in Serbia, Geopoetika immediately resonated with the readers and cultural public, due to its promotion of tolerance, publishing of relevant intellectual books and authors, professional approach, and choice of expert associates. Although it falls under the category of a small publishing house, in a short time, Geopoetika became one of the most respected publishers, proving that quantity, that is publishing fewer titles, is no indicator of quality or success. Geopoetika’s book series, of which there are around twenty, include fiction, as well as books about history, art theory, rock ‘n’ roll, archeology, psychology…

For its books, Geopoetika (that is, its associates) has won almost all of the relevant literary awards and accolades. Being that it is focused on foreign literature, especially when it comes to fiction, it is significant that its releases were awarded the “Miloš Đurić“ prize several times. It won The Award for The Best Publisher at the Belgrade Book Fair in October 2008 and many times the awards of the journalist at Belgrade Book Fair. Worth mentioning is the International Excellence Award for 2017 in the category the Literary Translation Initiative Award, awarded by the jury of the London Book Fair and the Publishers Association of the United Kingdom. Demonstrating its professionalism and consistency in the selection of books, authors, and associates, balancing well between artistic and commercial, Geopoetika has gained a large circle of admirers and readers.

The creator of the term “geopoetika” (“geopoetics” in English) is Keneth White, a professor at Sorbonne, Paris, a poet, essayist, travel writer, philosopher, winner of the most significant French awards. The crown and natural culmination of White’s entire work was materialized in 1989 when he founded the International Institute for Geopoetics in Trébeurden, France. This intellectual society gathers famous international authors from various fields: publicists, geographers, archeologists, writers, sociologists, painters, biologists, and philosophers, who used to publish their work on geopoetics in the yearbook “The Geopoethics Notebooks”. It also organizes seminaries, colloquiums, and exhibitions. Geopoetika is not a school or poetic manifesto but a new cultural field, a new way of experiencing the world, humans, and artistic creation. It finds in literature the forgotten power of reading the world, gives primacy to the relation of man-creator and the planet he lives on, sheds light on the relationship between geography, space in the cosmic sense of the term, and poetics as the universal awareness in that cosmicity. The Belgrade Geopotika is related to the International Institute for Geopoetics only in its understanding of contemporary culture and is therefore completely independent. As a new cultural field, geopoetics determines what authors and books the Belgrade publisher will release.

Osnivač i glavni urednik/Founder and Editor-in-Chief:
Vladislav Bajac

Direktorka i izvršna urednica/Director and executive editor:
Jasna Novakov Sibinović

Direktor prodaje/Sales director:
Darko Radulović

Strana prava/Foreign rights:
Sonja Bajac

Računovodstvo/Accounting:
Jasmina Novaković

Poslovni asistent/Business assistant
Magdalena Belić

Distribucija/Distribution
Miodrag Jovanović